top of page

Mag Padala Ng Pera or Palitan sa Pesos sa Pamamagitan ng Pag Bili ng Di-VES Money na May Halagang PHP 1.00 sa Bawat Isang (1) Di-VES Money

Credit Card
Person Using Mobile

Mataas Na Halaga ang Makukuha sa Palitan at Kikita ng Di-VE$ Credits as  Cashback sa Charges. 

Image by Vladimir Solomianyi
Credit Card
Dollar Notes

Pwede Ka Pang Kumita Pag Naging Di-VES Money Seller Ka Saan Man sa Mundo 

bottom of page