top of page
Isang Pabahay sa Miyembro Na Magagamit ang Kitang
Di-VES Money at Di-VE$ Credits Na Kinita sa America Na Tumataas Ang Value 
Girl Lying Down
Ang Bayanihan Natin ay Gagawa Ng Mga Bahay na ang Layunin ay Mabigyan Ng Pagkakataon ang Mga Miyembro na Gamiton and Naipong Di-VES Money at Di-VE$ Credits para pang Bayad. 

Isang Programa Ng Bayanihan Natin Para Makatulong sa Mga Miyembro Para Mag ka Bahay na Hindi Galing ang Pang Bayad Mula sa Kita Kung Hindi Galing sa Di-VES Money at Di-VE$ Credits na kinikita at nakukuha ng libre!

Mag Ipon Para Mas Tummaas Ang Value Pang Bayad Sa Bahay!
Finalizing Construction Plans
Apartment Building
bottom of page